Λίγα Λόγια για το Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης

Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης» ιδρύθηκε το 1998 στην Ελλάδα με σκοπό, κατά κύριο λόγο, τη μελέτη και εφαρμογή της Κλασικής Ψυχανάλυσης, αλλά κατ’ επέκταση και της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Το Ινστιτούτο καθόρισε ως βασική του αρχή, η οποία διέπει τις εκπαιδευτικές και λοιπές δραστηριότητές του, την ενδελεχή μελέτη του έργου του Sigmund Freud διότι μόνον έτσι καθίσταται δυνατή η κατανόηση των Θεωρητικών Θέσεων και Κλινικών Εφαρμογών των άλλων ψυχαναλυτικών τοποθετήσεων.


Λίγα Λόγια για την Ψυχανάλυση

Η Ψυχανάλυση απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Έχει όμως εντελώς διαφορετικό σκοπό για τον καθένα. Ιδιαιτέρως αφορά όποιον έχει ευαισθητοποιηθεί στην δυναμική και άγνωστη πλευρά του εαυτού του. Οι περισσότεροι άνθρωποι διαπραγματεύονται αυτή την πλευρά του εαυτού τους εκτός Ψυχανάλυσης έχοντας ένα ενδιαφέρον για την Τέχνη, την Κοινωνία, τα Σπορ και τις εν γένει ανθρώπινες δραστηριότητες που ενέχουν μια ασυνείδητη παράμετρο. Άλλοι, βιώνοντας την ύπαρξη άγχους, κατάθλιψης, παραληρηματικού ιδεασμού, ψυχαναγκαστικών εμμονών, ψυχοσωματικών προβλημάτων και άλλων συμπτωμάτων, ζητούν να τα ξεπεράσουν μέσα από την δική τους ανάλυση.


Κλινική Υπηρεσία

Το Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης προσφέρει τη δυνατότητα ψυχαναλυτικής θεραπείας (συχνότητα τριών έως πέντε εβδομαδιαίων συναντήσεων) με κόστος προσαρμοσμένο στις οικονομικές συνθήκες κάθε υποψηφίου προς ανάλυση. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής της προσφοράς εκ μέρους μελών του Ινστιτούτου είναι μία προκαταρκτική εκτίμηση καταλληλότητας του υποψηφίου προς ανάλυση. Οι θεραπευτές οι οποίοι αναλαμβάνουν αναλύσεις εξατομικευμένου κόστους είναι μέλη του Ινστιτούτου με άρτια ακαδημαϊκή κατάρτιση και σημαντική κλινική εμπειρία. Η υπηρεσία Ψυχαναλυτικής Θεραπείας εξατομικευμένου κόστους παρέχεται εκτός από την Ελληνική γλώσσα και στην Αγγλική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στη γραμματεία του Ινστιτούτου.

About ICP

The Institute of Classical Psychoanalysis was founded in 1998 in Athens with its main aim to study classical psychoanalysis and its clinical applications as well as the so called “psychoanalytic-psychotherapy”. The Institute’s main aim which determines all its educational and other activities is the in-depth study of Sigmund Freud and other classical analysts’ works. Thus, by building knowledge upon them a satisfactory comprehension of psychoanalytical theory and technique could be achieved for the benefit of clinical practice.


About Psychoanalysis

Psychoanalysis addresses itself to the needs of nearly all human beings, though it has an entirely different purpose for each one separately. That is to say, it concerns the broader public that has the capacity to appreciate the existence of an unknown part in them. Most people negotiate that side of themselves outside Psychoanalysis having a healthy interest for the arts, society, sports as well as all those human activities which have an unconscious aspect in them. Other people having experienced intense anxiety, depression, delusional thinking, obsessional repetitiveness, psychosomatic problems and other symptoms, they attempt to overcome them through personal psychoanalysis.


Clinical Services

The Institute of Classical Psychoanalysis offers the possibility for psychoanalytical therapy (in Greek or English) from three to six weekly sessions to individuals who are assessed as being in need for this type of therapy but have limited financial resources to cover ordinary expenses for that purpose.

The analysts who undertake personal analyses of this kind have already had considerable clinical experience and training. The Institute refers patients to those analysts whom it considers being fully suitable to perform such a work.

The clinical service of the Institute has no financial benefit whatsoever through such referrals for psychoanalysis or psychoanalytic psychotherapy.