Οργάνωση


Λίγα Λόγια για το Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης

Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης» ιδρύθηκε το 1998 στην Ελλάδα με σκοπό, κατά κύριο λόγο, τη μελέτη και εφαρμογή της Κλασικής Ψυχανάλυσης, αλλά κατ’ επέκταση και της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Το Ινστιτούτο καθόρισε ως βασική του αρχή, η οποία διέπει τις εκπαιδευτικές και λοιπές δραστηριότητές του, την ενδελεχή μελέτη του έργου του Sigmund Freud διότι μόνον έτσι καθίσταται δυνατή η κατανόηση των Θεωρητικών Θέσεων και Κλινικών Εφαρμογών των άλλων ψυχαναλυτικών τοποθετήσεων.

Αυτό που διέπει τη λειτουργία του Ινστιτούτου είναι η εμβάθυνση στο χώρο των κλασικών ψυχαναλυτικών εννοιών, η διαφοροποίηση της Ψυχανάλυσης από κάθε άλλο επιστημονικό πεδίο με το οποίο εκ πρώτης όψεως φαίνεται να συσχετίζεται και η απόκτηση από τον μέλλοντα ψυχαναλυτή μιας γνήσιας και αυτοτελούς ταυτότητας βασισμένης στην ανθρώπινη εσωτερικότητα και υποκειμενικότητά του. Αντιλαμβανόμαστε ότι η μη ύπαρξη μιας τέτοιας ταυτότητας μπορεί σε μεγάλο βαθμό ν’ αποδοθεί στις εγγενείς δυσκολίες που χαρακτηρίζουν την μελέτη και εφαρμογή της Κλασικής Ψυχανάλυσης αυτής κάθ’ αυτής, όμως οι εν λόγω δυσκολίες δεν χρειάζεται να συνυφαίνονται με προβλήματα που είναι αντιμετωπίσιμα αν μη τι άλλο μέσα από την μελέτη της ίδιας της Ψυχανάλυσης και τη σωστή φύλαξη του Ψυχαναλυτικού Πλαισίου.

Η ιστορική συγκυρία της μετατόπισης της ψυχανάλυσης προς την κατεύθυνση της θεραπευτικής διαχείρισης των ψυχικών παθήσεων, της ακαδημαϊκής ψυχολογίας και του βαθμιαίου παραγκωνισμού της εννοίας του ‘ασυνειδήτου’ από επιστήμες όπως η ‘γνωσιακή ψυχανάλυση’, η ‘νευρο-ψυχανάλυση’, ‘η ψυχανάλυση του εγώ’, ‘η ψυχανάλυση του εαυτού’, ‘η ψυχανάλυση των αντικειμένων’, ‘η υπαρξιακή ψυχανάλυση’, ‘η ανεξάρτητη ψυχανάλυση’ και άλλες παρεμφερείς, έχει θέσει εκ νέου και επιτακτικά ζήτημα ορισμού της Ψυχανάλυσης. Η προσεκτική μελέτη του έργου του Φρόιντ μας οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο μπορεί κάλλιστα να επιτευχθεί μόνον επί τη βάσει των μετα-ψυχολογικών αρχών που διέπουν την λειτουργία του ψυχικού οργάνου.

Το Ινστιτούτο θεωρεί την επαναπροσέγγιση τέτοιων ζητημάτων ως βασικής σημασίας, προκειμένου να προαχθούν οι σκοποί του και οι στόχοι του. Προς τούτο, ο κύριος στόχος του Ινστιτούτου είναι η συστηματική μελέτη, η εν τω βάθει κατανόηση και η θεραπευτική πρακτική όλων των καταστάσεων που πηγάζουν από τα ουσιαστικά αίτια που καθιέρωσαν την Ψυχανάλυση ως τον μοναδικό φορέα της γνώσης των ασυνειδήτων πλευρών των ψυχικών παθήσεων και κάθε αμφισβητούμενης ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Άμεσο αποτέλεσμα αυτού του στόχου είναι η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση σπουδαστών στην ψυχαναλυτική θεωρία και την κλινική πράξη, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των κειμένων που εκπονήθηκαν από τον Sigmund Freud. Αυτό επεκτείνεται στην κατανόηση των θεωρητικών και κλινικών θέσεων του ευρύτερου χώρου των ψυχοθεραπειών γενικότερα και της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας ειδικότερα ως της πλέον διαδεδομένης εξ αυτών.

Εν κατακλείδι και σύμφωνα με τα παραπάνω, το Ινστιτούτο έχει ως κύριο σκοπό του να προάγει τις μεταψυχολογικές και ψυχολογικές απόψεις – θεωρητικές κλινικές και τεχνικές – που αφορούν την ψυχανάλυση ενηλίκων, όπως αυτές περιγράφηκαν από τον ιδρυτή της και εμπλουτίσθηκαν, διαμορφώθηκαν ή αποσαφηνίστηκαν στη σημερινή τους μορφή από τους Donald Winnicott, Jacques Lacan, Melanie Klein, Wilfred Bion, Heinz Kohut, Otto Κernberg, Michael Balint και πολλούς άλλους.

Το Ινστιτούτο από της ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχει επιτελέσει σημαντικό έργο, με διαρκείς οργανώσεις Ομιλιών, Εποπτειών, Σεμιναρίων, Συμποσίων και λοιπών δραστηριοτήτων παράλληλα με το Πενταετές Ψυχαναλυτικό του Πρόγραμμα Σπουδών στη Κλασική Ψυχανάλυση.


Διοικητικό Συμβούλιο

Κων/νος Τσώλης – Πρόεδρος
Ελένη Δερβίση – Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Μαούτσος – Γραμματέας
Ευτυχία Γυπαράκη – Ταμίας
Μαρία Τσιλιβίγκου – Μέλος